Política de privadesa

Com utilitzem les seves dades

La nostra política de privadesa explica com Addmira Multimèdia S.L., (d’ara endavant, Addmira) utilitza i protegeix qualsevol tipus d’informació que puguin donar-nos els usuaris en aquesta pàgina web i com la utilitzem.
Addmira garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni emplenant el formulari de registre electrònic que apareix en aquest pàgina web (www.addmira.com) en compliment dels disposats en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (per endavant, el RGPD) i el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal que té per objecte adaptar l’ordenament jurídic espanyol al RGPD.

Totes les dades de caràcter personal (nom, correu electrònic) que els usuaris faciliten a Addmira a través d’aquesta pàgina web seran processats per aquesta d’acord a les prescripcions legals i quedaran incorporats en el fitxer automatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat de Addmira, amb la finalitat de possibilitar el seu contacte amb Addmira i poder gestionar les consultes que se’ns dirigeixin.

El titular de les dades respon en l’exactitud, autenticitat i pertinència de les dades de caràcter personal proporcionats a Addmira.

Les dades de caràcter personal proporcionats es conservaran mentre es mantingui les relacions comercials o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no són cedides a destinataris tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal (eix. la AEAT) o quan sigui necessari per al compliment del servei contractat.

Addmira ha instal·lat totes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat tenint en compte particularment els riscos que presenta el tractament de dades i d’acord amb l’establert en el RGPD.

Drets de drets d’accés, rectificació, supressió (el dret a l’oblit), a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades, d’oposició i decisions individuals automatitzades inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics.

Vostè pot a qualsevol moment exercitar els drets d’accés (incloent una còpia de les dades), rectificació de dades inexactes, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició al fet que les seves dades siguin objecte d’un tractament i decisions individuals automatitzades inclosa l’elaboració de perfils sobre les seves dades personals així com la revocació del seu consentiment a qualsevol moment, per qualsevol de les finalitats assenyalades en el present document, enviant un escrit a ADDMIRA MULTIMÈDIA, S.L. c/Calvet 30, 3ª 1ª (08021) Barcelona o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça lopd@addmira.com on constin clarament les seves dades de contacte i l’actuació sol·licitada, la que hauria d’anar acompanyada d’una fotocòpia del DNI/NIE o document equivalent que acrediti la seva identitat, o la signatura electrònica. Si els exercita a través d’un representant, document o instrument electrònic que acrediti la representació.

Exercir aquests drets no afecta de cap manera el seu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.