Tell us

01. Objective

Dra. Eva Ferrer, with deporte en femenino, is providing visibility to the little existing attention in relation to health, women and sport. The arrival of the woman to the sport world is late comparing it with men, but it should be not of less interest.

Concept

02. Idea

There are inequalities in the economic, technical, professional and media fields but the rise of women’s sport is evident. The idea was to redesign the Brand and its products. Always according to the latest trends and without losing its essence.

Design

03. Creation

The confidence of Dra. Ferrer allowed us to design the project by providing solutions for the brand update. Branding, communication, strategy, redesign … a global project at the service of health and women.


The ADDMIRA team offers 360 solutions.
Trust putting projects in their hands that start from scratch to those that shape it.
Professionalism to keep these projects updated and always close.

Eva FerrerDirector

Production

04. Objetives

All the communication of “El Deporte en Femenino” turn around women. The Brand, the colors, the identity, the communication. None of the pieces are included randomly or without having been thought before its construction.

Launch

05. Project

The project’s launch consisted of a new on-line image with its respective corporate sections. From the tone, to the use of images, through the challenge “Act and add health“.

Care

06. Clients

We continue to work with our client supporting their new challenges, events, presentations, that build up the brand “El Deporte en Femenino” day by day.

Continue Exploring

See more

I want to ask

Contact

Consulta’ns

01. Somni

La Dra. Eva Ferrer, amb el deporte en femenino, passa a cobrir la poca atenció existent en la relació salut, dona i esport. La incorporació de la dona al món de l’esport és tardana comparada amb la de l’home i no per això ha de deixar de tenir interès.

Conceptualitzem

02. Idea

Hi desigualtats en els àmbits econòmic, tècnic, professional i mediàtic però l’auge de l’esport femení és evident. La idea era redissenyar la Marca i els seus productes. Sempre d’acord amb les últimes tendències i sense perdre la seva essència.

Dissenyem

03. Creació

La confiança de la Dra. Ferrer ens va permetre dissenyar el projecte aportant solucions per a l’actualització de la Marca. Branding, comunicació, estratègia, redisseny… un projecte global al servei de la salut i les dones.

Produïm

04. Objectius

Tota la comunicació d’ ‘El Deporte en Femenino’ gira al voltant de les dones. La Marca, els colors, la identitat, la comunicació… cap de les peces està inclosa a l’atzar o sense haver estat pensada abans de la seva construcció.

Llancem

05. Projecte

El llançament del projecte consta de nova imatge on-line amb les seves respectives peces corporatives. Des del to fins a la utilització d’imatges passant pel repte “Actívate y suma salud“.

T’atenem

06. Clients

Seguim treballant amb el nostre client per acompanyar-lo en els seus nous reptes, esdeveniments, ponències que fan créixer dia a dia la marca “El Deporte en Femenino”.

Continua Explorant

Veure Més

Vull preguntar

Contacta

Consúltanos

01. Sueño

La Dra. Eva Ferrer, con el deporte en femenino, pasa a cubrir la poca atención existente en la relación salud, mujer y deporte. La incorporación de la mujer al mundo del deporte es tardía comparada con la del hombre y no por ello debe dejar de tener interés.

Conceptualizamos

02. Idea

Existen desigualdades en los ámbitos económico, técnico, profesional y mediático pero el auge del deporte femenino es evidente. La idea era rediseñar la Marca y sus productos. Siempre acorde a las últimas tendencias y sin perder su esencia.

Diseñamos

03. Creación

La confianza de la Dra. Ferrer nos permitió diseñar el proyecto aportando soluciones para la actualización de la Marca. Branding, comunicación, estrategia, rediseño… un proyecto global al servicio de la salud y las mujeres.

El equipo de ADDMIRA ofrece soluciones 360.
Confianza poniendo en sus manos proyectos que empiezan de cero a los que le dan forma.
Profesionalidad para seguir manteniendo dichos proyectos actualizados y siempre de manera cercana.

Eva FerrerDirectora

Producimos

04. Objetivos

Toda la comunicación de El Deporte en Femenino gira alrededor de las mujeres. La Marca, los colores, la identidad, la comunicación. Ninguna de las piezas está incluida al azar o sin haber sido pensada antes de su construcción

Lanzamos

05. Proyecto

El lanzamiento del proyecto constaba de nueva imagen on-line con sus respectivas piezas corporativas. Desde el tono hasta la utilización de imágenes pasando por el reto “Actívate y suma salud“.

Te atendemos

06. Clientes

Seguimos trabajando con nuestro cliente para acompañarle en sus nuevos retos, eventos, ponencias que hacen crecer día a día la marca “El Deporte en Femenino”.

Continua Explorando

Ver Más

Quiero preguntar

Contacta